Re: mới phát hiện


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by HAHAHAHA (136..12.9) on June 27, 2024 at 14:08:51:

In Reply to: Re: mới phát hiện posted by DG on June 27, 2024 at 13:58:52:

Chừng lào hắn cúng tiền cho sư th́ bác gái hẵng nói nhe!
Hay là hắn đă cúng tiền cho sư ??


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)