Re: hai chủ chụ tịt xả


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Z :-))) (172..52.100) on June 27, 2024 at 14:28:47:

In Reply to: Re: hai chủ chụ tịt xả posted by Hm++ on June 27, 2024 at 14:05:22:

Cm ơn đ cho cu trả lời!
Cứ tưởng l o của 1 sắc tộc no ở VN (miền ni chẳng hạn) Tưởng nắng "nngchẩymỡ" m lại mặc o kn mt l "đin ci đầu" ai ngờ chnh mnh l kẻ "hũ nt" do^'t-dda(.c-ca'n-mai!
:-))))Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)