Re: Sự Thật Thế Nào Về Cô Tạ Kim Anh


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Ta, Tốn Friend (99..201.63) on June 27, 2024 at 15:47:20:

In Reply to: Sự Thật Thế Nào Về Cô Tạ Kim Anh posted by KT on June 27, 2024 at 14:35:04:

..."cô Tạ Kim Ạnh" .....Trong phim Y" Thiên Kiếm (Cô Gái Đồ LOng)...Tạ Tốn chỉ có con trai nuôi là Trương Vô Ky.c̣n con
phụ Sư Tần Không gi đó hăm hie6baby không nhớ là trai hay gái bị sứp vợ giết con của ruột của Tạ Tốn và vợ nhà cửa etc.

Kư tên "Ta Tốn) ...cùng học Chiêu Thương Mă Quyếns hihi j/k :)


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)