Re: Tôi sẽ theo bước chân của Thày MT


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by :) (99..201.63) on June 27, 2024 at 16:46:55:

In Reply to: Tôi sẽ theo bước chân của Thày MT posted by KT on June 27, 2024 at 15:36:36:

..."Bắt đầu là 15 ngày không tắm" ..Trời ợira tie6.m nails mi ngày ..chừng 2 hay 3 ngày không tắm là các người đẹp chịu không nổi rồi ..chắc cư sĩ dùng nước hoa hay air fresher ǵ huh ...3 ngày không tắm là ngứa ngáy thằng Nhỏ, coi chừng phả đi ra tie6.m thuốc hoài :) j/k


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)