Re: Có Lư T́nh (FB - Nguye6~n Thiện Lương)


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by hêm (136..12.9) on June 28, 2024 at 04:39:23:

In Reply to: Re: Có Lư T́nh (FB - Nguye6~n Thiện Lương) posted by Z :-))))) on June 27, 2024 at 18:38:28:

Thời TCQ mới xức hiệng, OA nh́n thấy hung quang sư trẻ này hiện ngời trên khoé mắt (tâm sinh tướng) nhưng bố bảo cũng không b́nh phẩm v́ thế nào cũng có kẻ "tử v́ sư TCQ" cho nên OA không nói ǵ cả!Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)