Re: Mode mới


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Ổn Áp (136..12.9) on June 28, 2024 at 07:59:43:

In Reply to: Re: Mode mới posted by Z :-))) on June 28, 2024 at 07:07:51:

Kỳ thực mà nói th́ nó như thế này:
Người miền Bắc nét "n" và nét "l" đổi cho nhau chứ không phải OA cố t́nh viết sai chính tả

Thí dụ:
Thánh Chiêm đă quyết gọi trăng tṛn là trăng rầm, sửa sai th́ thánh giận cho nên cứ thế cho được việc!

:)


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)