Re: Bác Z ra đại diện đảng tự do


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by OA (136..12.9) on June 29, 2024 at 09:05:55:

In Reply to: Re: Bác Z ra đại diện đảng tự do posted by Z !!! on June 28, 2024 at 09:35:39:

OA cho rằng 1 vị quá 70 đă sáng chỗ này tối chỗ khác th́ không nên đuổi gà mà chỉ nên đi bách bộ sơ sơ cho thư giăn kinh mạch mà thôi
hehehehe


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)