SELL the News , BUY the Rumor ……..


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Z ? (172..52.100) on June 30, 2024 at 01:30:44:

Thứ Năm July 4th, TTCK đóng cửa. Nhưng sau hôm debate giữa TT Biden và cựu TT Trump. Cụ Biden hơi bị yếu. thế hơn cụ T và theo News th́ có thể đảng DC đang vận động cụ B. Ngừng tranh cử và t́m người trẻ và có tài thay thế

Tuần tới TTCK có đi xuống hay không v́ Sell the News ??? Mong thế để tui mua tna và mua chăn xịn đắp
:-)))))


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)