Re: KT Re: gi xinh kể ta nghe về


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Ổn p (136..12.9) on June 30, 2024 at 12:08:51:

In Reply to: Re: KT Re: gi xinh kể ta nghe về posted by KT on June 30, 2024 at 10:46:13:

Hổng zm đu!
C b pht m chuẩn hơn 1/2 số dn tự xưng l ni tiếng Việt chuẩn
th dụ: pht m chữ "Tuệ"
hầu hết dn miền Nam pht m thnh ra l "Tệ"

Nhưng ti khng di hỏi bc chấm điểm cho 1 người ngoại quốc ni tiếng Việt m ti yu cầu bc bổ tc cho c b về những g c b chưa hiểu về 13 hạnh đầu đ chứ c b khng cần người Việt chấm điểm như thế!
Nếu chấm điểm th bc ạ ton đn dz đều chấm điểm 10/10 cho c b, bc khỏi phải đứng đầu đn dz m chấm nữa!
Chn cho bc!

HAHAHAHA


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)