Re: Sư MT bị


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Hổng zm đu (136..12.9) on June 30, 2024 at 15:31:11:

In Reply to: Re: Sư MT bị posted by KT on June 30, 2024 at 13:57:34:

Nghe bc từng fạm dzới cũng biết l đưa 1 c bo bo cũng đủ cho bc dụ người ta để m ấy, khỏi đợi c bo bo dzụ bc!

HAHAHAHA


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)