Re: tinh ơi


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tinh (98..168.131) on July 01, 2024 at 10:11:08:

In Reply to: Re: tinh ơi posted by tinh+ on July 01, 2024 at 09:42:14:

2 vợ ch̀ng chị tui qua đy hơn 1 tháng mà đã ṭp lái xe xong, giờ sắp đi thi bằng lái, thi ch̃ của VN, lun học lái là khoảng 700, còn khg học lái chỉ thì bằng vít và bằng lái thì 200 ḿy, bảo đảm đ̣u :D. Họ đã có green card tùn trước
ax tui dạy cho anh r̉ tui lái 1 tùn trg đường nhỏ, sau đó tới em r̉ tui cho ảnh chạy các đường lớn hơn. Anh r̉ tui lanh lợi, x́c vác, làm thủ kho cho nhà máy địn ở Saigon mà, khg lanh ai cho làm :D. H̀i đó ảnh quen chị tui và 1 ng khác xinh đẹp nhưng ẽo lã g̀y nhom. Ảnh d̃n từng ng v cho x́p ảnh ch́m. X́p ảnh bảo cưới chị tui đi, tuy khg xinh nhưng khoẻ mạnh và vui :D

Nhà tui, ḿy r̉ thn nhau, khg bao giờ xích mích, dù ḿy chị em tui thỉnh thoãng hụt hặt thì ch̀ng họ ṽn thn nhau và kgh bao giờ xía v chuỵn ḿy bà


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)