Sư MT có thể phạm giới không ?


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Ổn Áp (136..12.9) on July 01, 2024 at 11:54:51:

Xin nhắc lại câu chuyện giữa ngài Phú Lâu Na và Đức Phật như sau:
ngài Phú Lâu Na:
Sau khi Phật đang từ một thân Phàm phu trở thành Phật, có thể nào vị Phật này sẽ thành Phàm phu trở lại hay không ?

Phật trả lời:
Ư ông nghĩ sao, một khúc củi sau khi cháy thành than th́ có thể từ than trở lại thành khúc củi hay không ?
Ngài Phú Lâu Na trả lời:
Bạch Phật, một khúc của sau khi cháy thành than th́ không thể từ than trở lại thành khúc củi!
Phật nói:
Đúng thế!
Cũng như vậy, một người từ thân Phàm phu đă trở thành Phật th́ không thể trở lại thân Phàm phu .

Như thế, Sư Minh Tuệ không bao giờ phạm giới sau khi ngài đă đắc quả vị A La Hán


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)