Re: tinh ơi


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tinh (98..168.131) on July 02, 2024 at 08:33:22:

In Reply to: Re: tinh ơi posted by TLN on July 02, 2024 at 08:09:43:

Welcome back TLN. Trng TLN v đy mà chờ cảm xúc của TLN hạ nhịt. Sau khi đọc post LZ báo chị của TLN ḿt, t ln báo Nguoi-viet tìm cáo phó và các phn ưu v̀ chị của TLN đ̉ đọc. Th́y hình chị của TLN đẹp và duyn dáng, trường cũ và bạn hữu tíc thương chia bùn tḥt cảm đ̣ng.

Mình khg có tới tịm Effy trn Celebrity ship đi từ FL đ̉ ĺy charms gì h́t, tại ngại họ bu tới quảng cáo ku mua này kia, ḿt cng họ.Cái necklace thì họ gởi tặng ngay m̃i phòng.


TLN đi Nhựt th́y sao ? Bạn mình rủ mình và ax cúi năm đi cruise tương tự ṿy chung với nó chắc share phòng cho rẽ đó mà, cũng xút phát từ Nhựt, qua ḿy nơi, và có ghé VN nữa, nhưng mình bảo giờ h́t thích đi Nhựt r̀i. Với lại đi với nó l̀n ở FL, có k̉ trn đy, th́y b́t an, nó thì gợi cảm, ax mình thì th́y gái đẹp là t́i tăm mặt mũi nn t́t hơn đừng đem chước cám d̃ ra nhữ ảnh. Như TLN có khi nào thử lòng honey của TLN chưa nè ?


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)