Re: Chuyện lạ


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Lz (207..61.10) on July 02, 2024 at 13:07:28:

In Reply to: Chuyện lạ posted by TLN on July 02, 2024 at 08:44:59:

Chỗ này giờ vắng quá nên bác post chắc chờ lâu. Hồi này tôi cũng bận đủ thứ v́ sắp đi về VN

Mấy chuyện bác nói th́ không rơ là có lư do khách quan hay là tâm linh. Nếu là tâm linh th́ không biết ư của chị bác là ǵ. Có lẽ chị bác hiểu tâm ư của bác cho nên muốn bác "move on" cho dễ chăng?

Vụ mơ mộng th́ không phải lúc nào ḿnh cũng nhớ, có khi mơ nhưng nếu không tỉnh dậy gần lúc đó th́ chẳng nhớ đâu.


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)