Hurricane Beryl's gulf path uncertain .... c lẽ Houston chỉ c mưa nhiều!!!


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Z (172..52.100) on July 05, 2024 at 08:25:49:

Dự đon thời tiết th Houston sẽ mưa nhiều tuần sau. Nếu bo lệch về NE th Houston "lnh đủ"
D sao th tuần sau bo sẽ yếu đi nhie^`u v chỉ mang mưa cho Houston thi!


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)