Tôi cảm thấy phục bà nầy


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (76..241.244) on July 05, 2024 at 09:55:45:

Mẹ của bạn con tôi người Jamaica , lúc trẻ chơi thuốc, ăn welfare ghiền drug, có 5 đứa con , mỗi con là mỗi người cha khác nhau, sau này bỏ thuốc học lên tới bác sĩ, move qua môi trường sống tốt hơn, đứa con gái lớn của bà là bạn của con tôi, tuy lúc nhỏ sống trong môi trường xấu, nhưng cũng học ra bác sĩ,
Tôi cảm thấy phục bà Mẹ, một người khi đă nghiện ngập rồi, muốn bỏ cũng khó huống chi học làm được bác sĩ 👍👍👍


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)