Re: phim thái lan


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tinh (98..168.131) on July 05, 2024 at 19:19:05:

In Reply to: Re: phim thái lan posted by DG on July 05, 2024 at 18:44:13:

trên lầu you có mấy pḥng ?

lầu tui có 3 bdrs, tui dùng 1 room làm pḥng đọc sách, 1 pḥng để giải trí coi phim chung với ax, c̣n 1 pḥng để ngủ th́ có my desk với comp
c̣n cái hành lang rộng th́ để mấy đồ exercise

pḥng ax làm việc th́ ở tầng trệt chung với 1 pḥng khách v́ có tới 2 pḥng khách


nhà tui sáng sủa ban ngày khg cần vặn đèn 😬
outdoors th́ cây cối vừa phải, đủ cho bóng râm xoa dịu phần nào ánh nắng buổi trưa hè 😬


kết luận: chắc ở đây suốt đời cho được b́nh an 😬
Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)