Tôi Nhận Thấy


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (76..241.244) on July 06, 2024 at 10:07:53:

Sự khác biệt giữa VN & Mỹ ở điểm nầy, mỗi khi hội họp khi ai có ư kiến ǵ hay th́ người Mỹ họ ủng hộ, khuyến khích, cho thêm ư kiến hay , trái lại người Việt ở trong nước thường hay t́m cách chê bai, phản đối, hay t́m cách gây khó khăn thêm , ít cộng tác, ganh tỵ, v.v
Tối thật sự thấy vậy đó


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)