Re: tại sao


Posted by Q ..192..191.10 on Apr 09, 2019 at 21:12:15:

In Reply to: Re: tại sao posted by DG on Apr 09, 2019 at 20:50:40:

tai sao ai cũng kêu áo này đẹp mà ḿnh thấy không đẹp lại muốn cắt ra nhưng phải đi dry clean đă chứ không giờ nó tính 1 miêng cắt ra nó tính tiền 2 miếng
minh cắt ra bảo đảm sẽ đẹp hơn, DG chờ coi h́nhMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]