Re: Dear Lz, NC, hl, bác Vzịt, nch, và các bạn trong VS


Posted by :{ ) ..73..192.24 on Nov 27, 2019 at 08:30:25:

In Reply to: Re: Dear Lz, NC, hl, bác Vzịt, nch, và các bạn trong VS posted by Z ??? on Nov 27, 2019 at 08:11:44:


Hahaha! Tôi cũng có cùng ư nghĩ như bác .

Lúc ấy th́ tâm bác hh sẽ "hoảng loạn".Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]