Re: Vu Vơ


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by HAHAHAHA (136..12.9) on July 08, 2024 at 11:09:21:

In Reply to: Re: Vu Vơ posted by DG on July 07, 2024 at 18:32:51:

sằn sặt không phải là bất đồng ư kiến mà là - 2 ông bà cưng qua cưng lại


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)