Re: Bo Beryl sẽ đổ bộ Houston sng mai ???


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by DG (67..177.2) on July 08, 2024 at 11:11:07:

In Reply to: Re: Bo Beryl sẽ đổ bộ Houston sng mai ??? posted by tinh on July 08, 2024 at 11:00:38:

tui mua v return, hắn cũng chả ni g

thấy tui li đồ ra sửa th bảo "lại sửa g nữa", đưa chị kia sửa cho đẹp ... c ci tui sửa đuọc nn tự sửa


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)