Re: Khoe Của


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (71..158.218) on July 08, 2024 at 11:35:22:

In Reply to: Re: Khoe Của posted by Hải Âu on July 08, 2024 at 11:26:42:

Theo lời kể lại là hiện giờ Thầy đang ở trên một khu núi đồi ở Gia Lai, KT không rơ Gia Lai có núi đồi ǵ không, nhưng nghe nói Thầy buổi sáng đi khất thực rồi về chỗ ở tu luyện, chính quyền vn không muốn Thầy đi khất thực như trước nữa v́ sẽ náo loạn quần chúng, cái nầy chắc là tạm thời thôi, có nguồn tin cho biết, nếu đưa Thầy sang nước ngoài, th́ t́nh trạng náo động cũng không khác ǵ ở vn, nhưng có lẽ sẽ âm thầm đưa Thầy sang Ấn Độ , KT chỉ nghe vậy thôi chứ không rơ


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)