Re: L SAO TA ( AO A ???)


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (12..116.74) on July 08, 2024 at 13:18:49:

In Reply to: L SAO TA ( AO A ???) posted by ????? on July 08, 2024 at 12:18:48:

Lc xưa Sư chưa nổi tiếng, chưa ai biết đến, nn đi đu th đi, by giờ lm sao Sư đi như vậy được nữa, by giờ Sư đi đến chỗ no người dn bu lại lm sao m bnh thường như trước được,
Nếu by giờ b mất đưa Sư sang Ấn Độ dầu sao cũng đở hơn


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)