Re: 2 ch Z & Di t


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tinh (172..53.116) on July 08, 2024 at 17:31:22:

In Reply to: Re: 2 ch Z & Di t posted by Hải u + on July 08, 2024 at 15:23:02:

cũng c thể nh anh CP qua nh con trai hoặc hotel ở tạm rồi hihiiii
cp điện almost ton bộ kỳ ny th phải, đọc bo thấy ni vậy. Nh mnh nối dy với my pht điện của hx pha sau, nhờ hng ro xập, nn dễ nối dy 😬. Dĩ nhin họ cho php nối, để chạy ci tủ lạnh nh mnh cho khỏi hư food. HX mỹ trắng ny mấy lần cng ax rp hng ro chung nn thn.


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)