Re: wow


Posted by Q ..23..67.78 on Jun 20, 2019 at 21:35:25:

In Reply to: Re: wow posted by DG on Jun 20, 2019 at 21:29:14:

tứ thập tri thiên mệnh
tuổi này ḿnh giàu có bao nhiêu ḿnh cùng nhắm biết rồi
số ḿnh chỉ không nghèo, giàu th́ c̣n lâu v́ nhát gan quá
nhưng ḿnh cũng thấy không cần ǵ nhiều, chẳng thấy ǵ muốn mua
chỉ có ư tưởng muốn mua 1 cái apartment nhỏ nhỏ ở khu sang, nhưng cũng chỉ tính thôi chứ không biết có thực hiện không
nhưng rồi lại nghĩ, ḿnh thật ra cũng chẳng cần ở khu sang làm ǵMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]