Re: "Thầy bi Saigon xưa", gởi bc tbm


Posted by My ..198..152.52 on Jan 10, 2019 at 10:11:16:

In Reply to: "Thầy bi Saigon xưa", gởi bc tbm posted by :{ ) on Jan 10, 2019 at 09:52:45:

M M nghe ni mấy ng b thầy bi khng người no c cuộc đời ra g cả :(Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]