Re: nên hay không nên


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 02, 2018 at 09:42:21:

In Reply to: Re: nên hay không nên posted by tn on Nov 02, 2018 at 09:39:12:

hắn chỉ text out đâu, I know him … DG gặp chị hắn th́ nói với chị hắn thôi … vụ my mom giờ anh trai ở chung cũng để DG text out cho 2 ông anh kia, chia giờ trông mom hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]