Re: như chưa yêu lần nào


Posted by Drama King ..170..64.148 on Jun 21, 2019 at 09:02:39:

In Reply to: Re: như chưa yêu lần nào posted by Phù Vân on Jun 21, 2019 at 08:00:28:

3 năm trước đây, nếu PV nghe lời tôi chỉ lên đây mần thơ, chat vui vẻ với mọi người, nói chiện sports với CP, và đừng có ẩu tả với Hứa Ẩu, th́ bây giờ không những PV nổi tiêng, mà c̣n giữ được t́nh cảm bạn bè thân thương với CP & AK nữa . Ôi đó cũng là 1 bài học quư giá trong cuộc đời !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]