Re: như chưa yêu lần nào


Posted by PV ..107..216.153 on Jun 21, 2019 at 09:12:18:

In Reply to: Re: như chưa yêu lần nào posted by Drama King on Jun 21, 2019 at 09:02:39:

Giả sử tôi chỉ làm thơ, làm cục bột, ai nắn sao th́ thành ra dạng đó th́ vui nhỉ ?
Có bài học nào qúy hơn bài học nào trong cuộc đời này ?
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]