Re: như chưa yêu lần nào


Posted by Drama King ..170..64.148 on Jun 21, 2019 at 09:20:25:

In Reply to: Re: như chưa yêu lần nào posted by PV on Jun 21, 2019 at 09:12:18:

Đây không phải là "nắn" mà là tánh thật của PV lúc PV mới vào VS đó ...đây là lời nói thật ḷng!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]