Re: sáng dậy


Posted by Lz ..207..61.9 on Mar 19, 2020 at 13:49:57:

In Reply to: Re: sáng dậy posted by Q on Mar 19, 2020 at 12:36:29:

Đúng là chờ bác thích th́ hơi khó

Chứ c̣n "love me like I love myself" th́ tôi nghĩ thiếu ǵ :) Bác mở ḷng ra sẽ thấy cả mớMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]