Re: Lại than


Posted by DG ..98..177.221 on Aug 12, 2019 at 21:24:48:

In Reply to: Re: Lại than posted by Q on Aug 12, 2019 at 21:21:11:

hồi đ lm ha~ng kia họ trả luong giờ, 1 tuần lm 40 hours maximum ri sợ bị thấy nghiệp, lm ngy lm đm cho kịp deadline m đu đuọc trả overtime ri cu~ng bị n đ đt ra khỏi ha~ng nn giờ kệ b n, lm đuọc nhiu th lmMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]