Re: nên hay không nên


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 02, 2018 at 10:07:33:

In Reply to: Re: nên hay không nên posted by tbm on Nov 02, 2018 at 09:59:47:

em thích hoà b́nh anh ơi ne^n em hay sang giu'p my mom … va` o*? nha` mom, em na(`m nghie^ng na(`m ngu*~a cho*i game hoa(.c ba('n game … cha? sao ca? vi` me. em co`n okay, chi? so*. lo*? ba` te' hoa(.c to*'i gio*` a(n thi` mi`nh lo cho ba` a(n , xong chơi tiếp ..

ở nhà em th́ dọn cái này, dọn cái kia … giờ the^m má chồng bệnh mới từ hospital d́a nữa …. em trốn sang my mom khoẻ hơn hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]