Re: mướn người lo cho người gi


Posted by tbm ..166..246.80 on Nov 02, 2018 at 10:07:44:

In Reply to: Re: mướn người lo cho người gi posted by DG on Nov 02, 2018 at 09:57:41:

b cụ c tiền hưu v tiền trg bank khng nhiều nhưng trn 3 k nn khg xin g đc của chnh phủ - trưỡc khi b bịnh b khg cho ai đụng vo số tiền nhỏ nhoi nhoi ny d anh khiyn b đưa hết anh giữ - b nghi ngờ con ci
v nghe cc bạn b kể rằng con họ sang đoạt ti dn - thi chịuMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]