Re: 2 G ?


Posted by DG ..73..229.99 on Feb 12, 2020 at 12:07:50:

In Reply to: Re: 2 G ? posted by Hải u on Feb 12, 2020 at 12:06:20:

cần th phải pay thi bữa m hắn bị mất thuốc, cả nh nghi chị bịnh lấy nhầm v vức lọ thuốc m hắn cần, hắn bỏ gần $300 ra mua nữa thng thuốcMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]