thiệt l đau lng


Posted by tbm ..23..249.121 on Aug 09, 2018 at 15:20:03:

lướt qua VS sau mấy tuần, thấy ng gọi D t ơi, bc LZ ơi, My ơi,TLN ơi, bc Ru ơi, bc Zịt ơi, bạc Hồnn Hoang ơi, Sng ơi, Ai ơi , anh CH ơi
m chẵng c tbm ơi , by giờ mới biết thiệt l đau lngMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]