Re: Hôm Nay


Posted by hỏi ..73..255.19 on Aug 12, 2019 at 22:02:25:

In Reply to: Re: Hôm Nay posted by DG on Aug 12, 2019 at 21:21:52:

DG có đi khám bịnh ở chỗ gần Regional chưa ? ư hỏi là kế bên nó có 1, 2 cái nursing homes, DG có thể đi bộ vào 1 ṿng bên trong xem cảm giác như thế nào ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]