Re: 2 G ?


Posted by Hải u ..73..174.114 on Feb 12, 2020 at 12:13:36:

In Reply to: Re: 2 G ? posted by DG on Feb 12, 2020 at 12:07:50:

HA nghỉ hơn $50 / hr hong lẻ 24 hr nurse . taking care

Sister đ single gọi P như l cho bit she sẻ lm vạy v ngầm ni P phải share lớn đ

HA text P Sao they hong ni rỏ cho mom bit hong đi rehab thi cost nhieu lắm ... xem B tnh sao ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]