Re: Bắt chuớc tbm v/v thiếu tiền


Posted by Hải u ++ ..73..174.114 on Jun 12, 2019 at 10:43:26:

In Reply to: Re: Bắt chuớc tbm v/v thiếu tiền posted by Drama King on Jun 12, 2019 at 10:39:55:

Tụi ny sẻ đi Toronto vacation v đi lại Niagara fall ...
You c dm gặp P & HA vi 1 chầu lunch not KFC ?

hahahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]