Re: Bắt chuớc tbm v/v thiếu tiền


Posted by Hải u ..73..174.114 on Jun 12, 2019 at 10:51:50:

In Reply to: Re: Bắt chuớc tbm v/v thiếu tiền posted by Drama King on Jun 12, 2019 at 10:50:40:

M "O" đ ai hiẻu sao củng đuọc ? me c thể ni sao củng đuọc
hahahaha
Cn mấy vụ kia th U rng qun đi ... chỉ c hại cho me thi

ok :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]