Re: good morning from NY


Posted by tn ..69..80.64 on Nov 22, 2019 at 10:42:53:

In Reply to: Re: good morning from NY posted by tinh+ on Nov 22, 2019 at 09:01:18:

tn đi thứ 2 về,, thứ 4 đi LA để dự lễ Tạ Ơn voi ben chồng đ chứ ...... ben chồng hay bn mẹ g th tn cũng về chỉ c "ăn" thi .... khong phải nấu nuớng g ro .... nguoi luời biếng m :):):):):):)....... chỉ l bn mẹ th c g mnh cũng cảm thay thoải mi hơn ..., ni tiếng Quảng Nm đ miệng lun .....
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]