Re: thiếu tiền


Posted by Lz ..207..61.9 on Jun 12, 2019 at 11:18:36:

In Reply to: Re: thiếu tiền posted by TLN on Jun 12, 2019 at 10:35:12:

V́ sao, chắc bác ngại khung cảnh giống như trong bài hát này?

Hôm nay ngày Chủ Nhật, vườn tao ngộ em đến thăm anh.
Phở Quang Trung nóng hổi xa xôi.
Mà em đâu có ngại khi t́nh yêu ngun ngút cao lên dần.

:)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]