Re: nhà to thật


Posted by ch ..73..178.54 on Dec 01, 2019 at 14:25:52:

In Reply to: Re: nhà to thật posted by DG on Dec 01, 2019 at 10:06:14:

Không chắc đâu, tôi xuống đó chơi thấy ở dưới đó công ăn việc làm cũng dễ dàng mà cảnh lại đẹp nhờ băi biển dọc theo các thành phố . Khó mà rẻ hơn Bay area lắm .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]