My cousin


Posted by KT ..107..97.129 on Jun 12, 2019 at 14:24:12:

Năm nay mới 60t, vi năm trước he bị đứt mạch mu no, vo cấp cứu, bc sĩ ni nếu trể 20 pht c thể bị mất mạng, giờ he sống vui vẻ mọi thứ, coi nhẹ tiền ti, he ni ti l người chết đi sống lạiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]