Re: Khó tính ...


Posted by D́ Út ..98..134.180 on Nov 02, 2018 at 14:10:16:

In Reply to: Re: Khó tính ... posted by Hải Âu on Nov 02, 2018 at 14:05:29:

Hai người hoàn toàn khác nhau đâu so sánh như vậy lại làm mất ḷng HA ạ ...:)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]