Re: My cousin


Posted by ch ..67..172.4 on Jun 12, 2019 at 18:31:51:

In Reply to: My cousin posted by KT on Jun 12, 2019 at 14:24:12:

Vậy đ, khi chưa bước vo ngưỡng cứa đ th thường con người chỉ lo lm giu v coi trọng tiền của trn hết mọi ci . Đến khi thấy thấp thong ngưỡng cứa tử thần mới giật mnh v thấy đời l ph du ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]