Re: Hm qua


Posted by tn ..73..91.53 on Feb 13, 2020 at 09:08:29:

In Reply to: Re: Hm qua posted by KT on Feb 13, 2020 at 09:03:26:


lu lu đi chơi th OK,,,, nhưng đừng c muợn ci buồn m v sng bi hoi th trỏ thnh thi quen ....

c nhieu nguoi v sng bi mới thấy release stress đuợc ,,,, nhưng mới đầu th release stress đuợc,,,, nhưng dần dần th gain thm stress v hết $$$$$$Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]