Re: Có ai biết Cáo, tinh, NC c̣n trên đời này không?


Posted by :-) ..172..19.173 on Nov 03, 2018 at 09:08:39:

In Reply to: Có ai biết Cáo, tinh, NC c̣n trên đời này không? posted by :-{) on Nov 03, 2018 at 08:36:08:

Ây da ... hỏi câu thí ớn!!
Tinh vẫn khỏe, đang với bạn đi du hí mọi nơi; có thể năm sau mới rảnh rang vào chợ :-))

Good morning cả nhà.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]