Re: DG


Posted by DG ..73..229.99 on Dec 01, 2019 at 17:57:49:

In Reply to: Re: DG posted by KT on Dec 01, 2019 at 17:52:40:

5'4 khong phải cao đu KT c lần DG ni chuyện với b mỹ l "tao cao, 5'4, bả cui bảo my đu c cao " hahaha

Quimcy 16t ri KT ơi, khong cao hơn chị TLN th tiu ri

như hắn, gần 50t m c 5'3 hahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]