Re: Chứng minh bài toán của Mây không đúng


Posted by DG ..38..236.146 on Mar 12, 2019 at 10:34:20:

In Reply to: Re: Chứng minh bài toán của Mây không đúng posted by tinh on Mar 12, 2019 at 10:31:32:

ừa … hahahaha

dạo này có đi shop, mua đuọc áo đầm ǵ mới không tinh ? khoe xem với ….. dạo này DG khong có shop ǵ hết … đở tốn tiền nhưng nhóc lại shop nên tiền vẫn tốn hahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]