Re: nắng vàng ơi


Posted by Lz ..107..108.63 on Sep 13, 2018 at 16:20:51:

In Reply to: nắng vàng ơi posted by htc on Sep 13, 2018 at 13:03:31:

Năy giờ tôi chờ ai đó có nick Nắng vàng chạy ra để đáp lời bác, mà chờ măi không thấy :)

Bởi chả mấy khi có ai được bác htc gọi đến đứt ruột như vậyMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]