Re: lạnh teo


Posted by ikhanh++ ..98..134.180 on Jun 12, 2019 at 22:19:49:

In Reply to: Re: lạnh teo posted by ikhanh on Jun 12, 2019 at 22:15:16:

Sẽ ni chuyện bạn b tm cy cho TLN v hỏi vườn của người VN etc... Cy l lốt chết ma đng nhưng sẽ mọc trở lại khi trời ấm đủ:) Nh anh chị v bạn b cho ak ton từ chối...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]