Re: to: Q


Posted by DG ..73..229.99 on Jun 19, 2019 at 09:37:42:

In Reply to: Re: to: Q posted by Q on Jun 19, 2019 at 09:34:33:

bạn nhc v community college phải pay nhưng chắc $100 or $200 thi m phải qua 1 ci process g đ, đi thi g đ, pass mới đuọc ghi danh . nhc ni rắc rối qu nn nhc khong theo bạn đ m theo the`ng bạn khc ghi danh chổ ny gần trung high school học

community college kia in between my mom house and my house nn cũng khong xa m đ l trung DG học hồi xưa v quen hắn ở đ :)) by giờ họ sửa lại, nhn lạ lạMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]