Re: a day after Valentine


Posted by slh ..104..192.56 on Feb 15, 2019 at 10:23:01:

In Reply to: Re: a day after Valentine posted by MSP on Feb 15, 2019 at 10:10:16:

hẹ luộc sơ rồi chấm chao cũng đưa cơm lắm đa

slh th thch ghẹ, lộn, hẹ lắm, chn sống g cũng thch :o))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]