Re: Một ngy nữa ở tiệm


Posted by DG ..73..148.244 on Nov 03, 2018 at 16:34:07:

In Reply to: Re: Một ngy nữa ở tiệm posted by KT on Nov 03, 2018 at 16:29:43:

hắn lc no cũng mời truc ri mới ni với DG may m DG easy going, chứ gặp con vợ kh chắc chia tay nhau sớm ri

khổ th chả khổ, my money DG giử ring, his money hắn giử ring nn DG cũng chả khổ mất vui th cũng chả mất vui, chỉ muốn hắn học tiết kiệm thi m ni hoi khong nghe trong khi ci g cũng m đồm , cuối cng th hay hỏi DG đưa cho cht đỉnh khi thie^'u nn DG tiết kiệm đuọc m hay bị hao v hắn hahahaha .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]