Re: My


Posted by LT ..172..43.156 on Sep 14, 2018 at 08:35:09:

In Reply to: My posted by tn on Sep 14, 2018 at 08:16:58:

Thời xưa th chm giết, nhưng thời nay nhẹ rồi tn ơi!
Như My chỉ tuyn lại nghĩa Thnh khải vi lần th chỉ bị nhắc nhở l lập lại hoi v c cảm gic như bị nh chức trch bịt miệng m thi!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]